2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Wywiad z Michałem Gajewskim, Prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK

Otwarcie informujemy o tym, co oferujemy naszym klientom, pracownikom i jakie działania społeczne podejmujemy. Chętnie dzielimy się wiedzą o banku także dlatego, że jesteśmy z tych działań bardzo dumni.

Stoi Pan na czele Banku Zachodniego WBK, jednej z największych instytucji finansowych w Polsce. Jakie tematy odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego są Pana zdaniem najważniejsze dla branży finansowej?

Dla każdej firmy, niezależnie od branży, najważniejsze powinno być budowanie wartości i wiarygodności nie tylko poprzez wyniki finansowe, ale także poprzez szeroko pojmowaną odpowiedzialność biznesu. Dla takich instytucji jak Bank Zachodni WBK priorytetem jest transparentność wobec klientów, dla rynku oraz dla akcjonariuszy. Wszystkie decyzje podejmujemy uwzględniając ich wpływ i konsekwencje dla osób, które korzystają z naszych usług, pracowników i partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnych, w których funkcjonujemy. Myślimy też o środowisku naturalnym. Odpowiedzialność biznesu traktujemy jako integralną cześć naszej podstawowej działalności i jest ona trwale wpisana w strategię biznesową. Jeśli miałbym wyjść poza nasze własne rozumienie społecznej odpowiedzialności i odwołać się do Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ to na pewno podkreśliłbym znaczenie takich celów jak dobrej jakości edukacja, godna praca i wzrost ekonomiczny oraz innowacyjność.

Co jest priorytetem na najbliższe lata dla Banku Zachodniego WBK w tym zakresie? Jakie stawiają sobie Państwo cele z perspektywy standardów odpowiedzialnego biznesu?

Z punktu widzenia długoterminowej strategii priorytetowa jest satysfakcja klienta, jego ponadprzeciętnie pozytywne doświadczenia. Proste procedury, doskonała jakość obsługi, dostępność, adaptacja nowoczesnych technologii czy produkty szyte na miarę to nasze cele. Ale też jest dla nas oczywiste, że nie ma zadowolonego klienta bez zadowolonego pracownika. Dlatego wzrost zaangażowania pracowników Banku Zachodniego WBK to także bardzo ważny cel. Bank Zachodni WBK od lat wspiera też społeczności, wśród których działa. Inwestujemy w edukację, wspieramy inicjatywy społeczne oraz działamy na rzecz wyrównywania szans. Tym samym przyczyniamy się do długofalowego rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce. Zasięg tych działań cały czas rośnie, odzwierciedlając nasze przekonanie o synergii biznesu i inwestycji w rozwój lokalnych społeczności.

Co sprawia, że Państwa strategia żyje i codziennie wpływa na decyzje i działania pracowników banku?

Przełożenie strategii na działania operacyjne i codzienną pracę w całej organizacji to zawsze wyzwanie dla Zarządu. W naszym przypadku ważne jest dążenie do utrzymania w centrum uwagi klienta, patrzenia na świat jego oczyma. Taką kulturę korporacyjną wspieram i będę wspierać. We wszystkim, co robimy, na każdym etapie procesu przygotowania produktu czy jego sprzedaży, myślimy o kliencie i o tym jaki będzie odbiór naszych wysiłków. Doskonała jakoś obsługi to dla mnie jeden z priorytetów naszego działania. Każdy z pracowników ma obowiązek przykładania do każdej swojej czynności i projektu perspektywy klienta.

Z których działań lub decyzji banku wpisujących się w Państwa cele odpowiedzialnego biznesu, jest Pan szczególnie dumny?

Działamy w wielu kierunkach, właściwie wszędzie tam, gdzie widzimy potrzebę. To ciekawe, oryginalne projekty, dlatego trudno mi wskazać jeden z nich lub którąś z pojedynczych decyzji. Jeśli nie mogę uniknąć wyboru, to na pewno jestem dumny, że stale rozwijamy się w obszarze zaangażowania społecznego. W 2016 r. dzięki naszym akcjom wsparcie otrzymało blisko 120 tysięcy beneficjentów. To ogromna skala działania. Programy takie jak Santander Universidades, Obsługa bez barier, Jak Jeździsz, projekt Finansiaki czy działalność naszej Fundacji są widoczne i zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Ponadto aktywnie wspieramy małe, aktywne społeczności w których działamy. Dlatego też w tym roku uruchomiliśmy trzecią już edycję projektu „Tu Mieszkam tu Zmieniam”. Program ten ceniony szczególnie w mniejszych miejscowościach ma na celu aktywację lokalnych społeczności wokół wspólnego celu dla mieszkańców.

Dlaczego Pana zdaniem członkowie zarządów innych firm powinni przykładać wagę do tematyki zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu?

Myślę po prostu, że w dzisiejszych czasach działania nastawione tylko na zysk, nieuwzględniające oczekiwań otoczenia i interesariuszy są skazane na porażkę. Tak ukształtował się świat, że na preferencje konsumentów wpływają nie tylko cena czy właściwości produktu, ale też wiele innych zmiennych. To samo dotyczy usług, w tym usług finansowych. Poczucie obowiązku wobec społeczeństwa i wywiązywanie się z tego obowiązków jest wyraźnym oczekiwaniem.

Dlaczego warto raportować tematykę odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego? Jakie realne korzyści przynosi bankowi i zarządzającym nim osobom ten wymagający, angażujący wiele pracowników i przedstawicieli otoczenia banku proces?

Nasze sprawozdania finansowe zawierają dużo cyfr i informacji jakościowych, ale nie mówią wszystkiego o wartości naszej organizacji. Pokazują bardzo ważny, ale tylko jeden obszar naszej działalności. Tymczasem w dzisiejszym świecie o zaufaniu do marek i sukcesach firm decydują rzeczy, których nie widać w księgach finansowych. Dlatego już od czterech lat publikujemy raporty niefinansowe. Są one kopalnią wiedzy o tym, jak działa firma. To także doskonała forma przeglądu i weryfikacji wszystkich podejmowanych działań, która pomaga w skutecznym, mądrym i strategicznym zarządzaniu przyszłością organizacji. Dzięki naszym raportom społecznej odpowiedzialności biznesu możecie Państwo zobaczyć czarno na białym, jaką jesteśmy instytucją, jaką misję realizujemy, jak postrzegamy swoją rolę w całym ekosystemie społeczno-gospodarczym. Otwarcie informujemy o tym, co oferujemy naszym klientom, pracownikom i jakie działania społeczne podejmujemy. Chętnie dzielimy się wiedzą o Banku także dlatego, że jesteśmy z tych działań bardzo dumni. Rok po roku, kiedy czytam lub przeglądam raport niefinansowy Banku Zachodniego WBK, myślę sobie: biznes bankowy to działalność, która może być bardzo ciekawa, piękna, pełna emocji i wnosić bardzo dużo dobrego w życie społeczeństwa.