2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Strategia i wyniki finansowe

Wszystkie decyzje i działania podejmowane w Banku Zachodnim WBK są zgodne z przyjętą przez nas misją, wizją i wartościami, które konsekwentnie przekładamy na konkretne działania i miary ich realizacji.

Strategia biznesowa

Nasza wizja stale mobilizuje nas do tego, aby:

Misja, wizja i wartości Banku Zachodniego WBK

 • Misja

  Wspieranie klientów w rozwoju.

 • Wizja

  Być najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, który dba o lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych.

Wartości

 • Przyjazny
  Simple

  Przyjazny bank oferuje swoim klientom wygodne usługi i proste produkty, niezależnie od tego, kiedy i w jaki sposób chcą z nich korzystać. Codziennie doskonali swoje procesy, aby były łatwe i zrozumiałe dla klientów i pracowników.

 • Rzetelny
  Fair

  Pracownicy rzetelnego banku traktują innych tak, jak sami chcieliby być traktowani. Bank zapewnia inwestorom odpowiedni i długoterminowy zwrot z inwestycji, dbając jednocześnie o swoje obowiązki wobec społeczności lokalnych.

 • Dla Ciebie
  Personal

  Bank dla Ciebie traktuje swoich klientów z szacunkiem i zapewnia im profesjonalną, zindywidualizowaną obsługę, której można ufać. Wspiera również swoich pracowników w rozwijaniu kwalifikacji i realizowaniu ambicji.

Grafika przedstawia koło, w środku którego jest napis: Cele Strategiczne Banku Zachodniego WBK, z koła odchodzi symetrycznie 6 promieni z następującymi tytułami: Nowe Technologie, Najlepszy Bank w Polsce dla klientów biznesowych, środowisko pracy wspierające zaangażowanie pracowników, transformacja wielokanałowa, wzmocnienie relacji z klientami w oparciu o ulepszony portfel produktów, trwalsze relacje z klientami indywidualnymi i MŚP

Wyniki finansowe

Udział Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. na polskim rynku Wyjaśnienie przypisu 1 :

 • 9,8% na rynku kredytów
 • 9,7% na rynku depozytów

Powrót do przypisu1w tekście Stan na koniec grudnia 2016 r.

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych (w tys. zł).

Wskaźnik
2015 (PLN) 2016 (PLN)
Przychody 5 057 728 5 728 009
Koszty operacyjne 1 654 137 1 836 861
Wynagrodzenia i świadczenia 1 205 219 1 176 103
Płatności na rzecz inwestorów 1 290 049 535 866
Płatności na rzecz państwa 455 940 587 383
Inwestycje w społeczności 21 229 14 549
Wartość zatrzymana 431 154 1 577 247

Odpowiedzialność podatkowa

Bank Zachodni WBK wnosi wkład do gospodarki i społeczności m.in. poprzez regulowanie wszystkich podatków i potrącanie podatków u źródła w przypadku stron trzecich. W tym zakresie spełniamy wszystkie wymogi ładu korporacyjnego, nałożone m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych. Wdrożyliśmy także wszystkie dobre praktyki, które umożliwiają zapobieganie i ograniczanie ryzyk podatkowych oraz reputacyjnych.