2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

  • Klient

  • Pracownik

  • Społeczności

  • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Słownik

A

AA1000
Międzynarodowy standard społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Narzędzie zarządzania relacjami z interesariuszami
Assessment Center
Wielowymiarowa ocena kompetencji uczestników, dokonywana przez zespół obiektywnych, wyszkolonych i kompetentnych sędziów.

B

BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
BREEAM
(ang. BREEAM - Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method System) Standard oceniania i certyfikacji dla budynków biurowych, przemysłowych oraz handlowych.  Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez licencjonowanego asesora, który współpracuje z zespołem projektowym
BZWBK24 mobile
Bankowość mobilna Banku Zachodniego WBK
BZWBK24 internet
Bankowość internetowa Banku Zachodniego WBK

C

CIT
(ang. CIT – Corporate Income Tax) – Podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw) – rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochody uzyskiwane przez osoby prawne
Contact center
Contact Center/Multikanałowe Centrum Komunikacji - Centrum kontaktu z klientem
CORPO
Klient Korporacyjny
CSR
Corporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu

E

e-learning
Szkolenia realizowane z wykorzystaniem komputera
Equator Principles
Międzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe

F

FB
Facebook
Feedback
Odpowiedź zwrotna
FOB
Forum Odpowiedzialnego Biznesu

G

GBK
Globalna Bankowość Korporacyjna
GRI
Global Reporting Initiative

I

iBiznes24
Nowoczesna usługa bankowości elektronicznej, umożliwiająca efektywne i bezpieczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Została stworzona specjalnie z myślą o potrzebach dużych firm i korporacji
Interesariusze
Podmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem

K

KNF
Komisja Nadzoru Finansowego

L

LEED
(ang. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design) Amerykański system oceny budownictwa. System certyfikacji LEED jest stosowany na skalę światową i obejmuje obiektywną ocenę wyników przeprowadzaną przez stronę trzecią – Green Building Certification Institute (GBCI).
LIBOR
(ang. LIBOR – London Interbank Offered Rate)

M

MDM
Mieszkanie dla Młodych
Misselling
Sprzedaż produktów (finansowych) niedopasowanych do potrzeb konsumentów
Moduł Trade finance
Moduł w ramach platformy bankowości elektronicznej iBiznes24, umożliwia zarządzanie transakcjami z kontrahentami zagranicznym i krajowymi, zapewnia pełny przegląd procesowanych transakcji, w tym m.in. negocjowanie draftów dokumentów czy generowanie raportów
MŚP
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Mystery Shopper
Tajemniczy klient

N

NBP
Narodowy Bank Polski

R

RESPECT Index
Indeks odpowiedzialnych społecznie spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie. Do RESPECT Index włączane są spółki, które w swojej działalności uwzględniają czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze, kierują się zasadami ładu korporacyjnego, dbają o relacje z interesariuszami i inwestorami.

S

Sesja dialogowa
Spotkanie, na które zapraszani są interesariusze zewnętrzni firmy, moderowane przez osobę spoza firmy. Podczas sesji dialogowej interesariusze mówią o swoich oczekiwaniach i wrażeniach na temat działalności firmy. Sesje dialogowe powinny być prowadzone według standardu AA1000.
Spread
Różnica między kursem sprzedaży, a kursem kupna aktywów

T

Trade finance
Usługi finansowania transakcji handlu zagranicznego

U

UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W

Work-life balance
Równowaga pomiędzy pracą o życiem prywatnym

Z

ZBP
Związek Banków Polskich
Zielona energia
Inaczej energia, która powstaje ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce, wiatr, woda