2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Różnorodność

Chcemy tworzyć środowisko pracy, w którym każda osoba ma równe szanse, jest szanowana i akceptowana. Poszanowanie różnorodności jest wpisane w nasze wewnętrzne kodeksy i regulacje. Przede wszystkim jest to jednak integralny element naszej kultury organizacyjnej opartej na wartościach: Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie.

Kobiety w Banku Zachodnim WBK

 • 73%

  całej załogi (trzeci najwyższy wskaźnik w polskim sektorze bankowym)

 • 58%

  kadry zarządzającej

 • o 5%

  wzrósł stosunek kobiet do mężczyzn na stanowiskach „Material Risk Takers” (mających istotny wpływ na profil ryzyka organizacji)

Karta różnorodności

24 maja 2017 roku przystąpiliśmy do grona sygnatariuszy „Karty Różnorodności” - międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską.

Zarządzanie różnorodnością to bardzo ważny element kultury organizacyjnej. To także kreowanie środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi współpracy, innowacji i doceniania potencjału pracowników. Podpisanie karty różnorodności to przypieczętowanie naszych dotychczasowych działań (np. Projekt „Obsługa bez barier”) oraz zobowiązanie do podejmowania nowych wyzwań podnoszących wartość organizacji i wartość pracowników.

Dorota Strojkowska

Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK

Zasady poszanowania różnorodności i równych szans są zapisane m.in. w Generalnym Kodeksie Postępowania, Polityce Banku Zachodniego WBK dotyczącej przestrzegania praw człowieka, czy w Polityce Banku Zachodniego WBK dotyczącej zrównoważonego rozwoju (CSR). W tej ostatniej stawiamy sobie za cel:

 • Poszanowanie różnorodności, tj. zakaz dyskryminacji z powodu płci, rasy, pochodzenia, wieku lub jakichkolwiek innych uwarunkowań.
 • Wspieranie równych szans dla pracowników i dążenie do osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn, w przypadku wszystkich funkcji i zakresów obowiązków.

Po szczegółowe dane liczbowe dotyczące struktury zatrudnienia, w podziale na płeć i kategorie wiekowe, kliknij w poniższy przycisk.

Pracownicy według kategorii wiekowej i różnorodności
Wskaźnik
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2016 r.
w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji
Kobiety Mężczyźni Łącznie
<30 lat 13,4% 5,6% 19%
30-50 lat 49,7% 18,4% 68,1%
>50 lat 10,5% 2,4% 12,9%
Obcokrajowcy 0,08% 0,15% 0,23%
Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności
Podział % w każdej z kategorii w 2016 r. Łącznie odsetek danej grupy w RN
Kobiety Mężczyźni
<30 lat 0,0% 0,0% 0,0%
30-50 lat 0,0% 0,0% 0,0%
>50 lat 20,0% 80,0% 100,0%
Obcokrajowcy 0,0% 60,0% 60,0%
Pracownicy według struktury zatrudnienia
Wskaźnik
Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2016 r.
w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Kierownictwo wyższego szczebla 0,8% 1,2% 2%
Kierownictwo średniego szczebla 8,6% 5,5% 14%
Pozostali pracownicy 64,3% 19,7% 84%

Mamy dobre efekty!

W badaniu zaangażowania przeprowadzonym w 2016 roku wzrosły wyniki dotyczące aspektów etyki i szacunku w miejscu pracy oraz różnorodności.

 • 69%

  pracowników uważa, że w banku ludzie traktowani są indywidualnie i z szacunkiem (o 7 p.p. więcej niż w 2015 roku)

 • 80%

  zgadza się, że w firmie powszechnie akceptuje się i docenia różnice pomiędzy pracownikami, związane np. z płcią, wiekiem, narodowością, rasą, religią (o 7 p.p. więcej niż w 2015 roku)

Wspólna odpowiedzialność

Odpowiedzialność za tworzenie środowiska pracy wolnego od przypadków wszelkich nadużyć wobec pracowników lub braku poszanowania ich godności spoczywa na menedżerach i jest wpisana w model kompetencyjny. Z myślą o kadrze zarządzającej przygotowaliśmy szkolenia, uwzględniające m.in. tematykę zmian pokoleniowych.

Do udziału w szkoleniach z zakresu etyki i różnorodności zobligowani są wszyscy pracownicy. Od kilku lat pomocnym narzędziem jest dla nich program e-learningowy.

Jak eliminujemy nieprawidłowości?

Naruszenie zasad i inne niepokojące zdarzenia mogą być zgłaszane przez naszych pracowników (także anonimowo) za pomocą jednego z dostępnych narzędzi:

 • Relacyjny telefon zaufania

 • Etyczny telefon zaufania

 • Dedykowany adres e-mail

Co zrobiliśmy w zakresie zarządzania różnorodnością i zapewniania równości szans w 2016 roku?

Nasze cele na 2017 rok

Wynagrodzenie w Banku Zachodnim WBK

Wynagrodzenia mężczyzn i kobiet na tych samych stanowiskach są porównywalne. Założenia polityki wynagrodzeń banku uniemożliwiają różnicowanie wynagrodzeń według płci.

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników na najniższym szczeblu stanowi 176% obowiązującej w Polsce płacy minimalnej.

Po szczegółowe dane liczbowe dot. wynagrodzenia i wskaźników różnorodności w Banku Zachodnim WBK kliknij w poniższy przycisk.

Wysokość wynagrodzenia brutto pracowników najniższego szczebla, według płci, w stosunku do płacy minimalnej
Wskaźnik
Kobiety Mężczyźni
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników
na najniższym szczeblu
3 264,23 3 290,96
% płacy minimalnej 176% 178%
Wynagrodzenie kobiet a wynagrodzenie mężczyzn w Banku Zachodnim WBK
Wskaźnik
Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do podstawowego wynagrodzenia mężczyzn
Warszawa: Kierownictwo wyższego szczebla 70%
Warszawa: Kierownictwo średniego szczebla 82%
Warszawa: Pozostali pracownicy 74%
Aglomeracje: Kierownictwo wyższego szczebla 82%
Aglomeracje: Kierownictwo średniego szczebla 90%
Aglomeracje: Pozostali pracownicy 77%
Duże miasta: Kierownictwo wyższego szczebla 91%
Duże miasta: Kierownictwo średniego szczebla 89%
Duże miasta: Pozostali pracownicy 86%
Pozostałe lokalizacje: Kierownictwo wyższego szczebla 108%
Pozostałe lokalizacje: Kierownictwo średniego szczebla 91%
Pozostałe lokalizacje: Pozostali pracownicy 87%