2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Priorytety odpowiedzialnego biznesu

W Banku Zachodnim WBK prowadzimy biznes w sposób, który uwzględnia realny wpływ podejmowanych decyzji na naszych wszystkich interesariuszy – klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych, społeczności lokalne oraz na środowisko naturalne.

Priorytety odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

Nasze priorytety w relacjach z kluczowymi interesariuszami opisuje Strategia Banku Zachodniego WBK.

Cele Strategii Biznesowej

 • 1.

  Trwalsze relacje z klientami indywidualnymi i MŚP

 • 2.

  Najlepszy bank w Polsce dla klientów biznesowych

 • 3.

  Wzmocnienie relacji z klientami w oparciu o ulepszony portfel produktów

 • 4.

  Nowe technologie

 • 5.

  Transformacja wielokanałowa

 • 6.

  Środowisko pracy wspierające zaangażowanie pracowników

Infografika priorytetów odpowiedzialnego biznesu – opis poniżej

Grafika przedstawia kompas na środku którego jest napis przyjazny/rzetelny/dla Ciebie kompas jest w okręgu który jest podzielony na 4 równe kawałki opisane 1.społeczności, 2.klienci, 3.akcjonariusze i rynek, 4.pracownicy dostawcy i partnerzy biznesowi. Każda z ćwiartek ma rozszerzony opis. Odnośnie społeczności – wspieramy inicjatywy społeczne, dbamy o edukacje i rozwój nauki, działamy na rzecz równych szans. Odnośnie klienta – budujemy zaufanie wszystkich klientów w oparciu o dialog i odpowiedzialną sprzedaż. Odnośnie akcjonariuszy i rynku – dbamy o dynamiczny wzrost i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem. Odnośnie pracowników, dostawców i partnerów biznesowych – tworzymy kulturę organizacyjną opartą na wartościach Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie nakierowaną na współpracę, kulturę dialogu, inicjatywy oddolne z poszanowaniem różnorodności i troską o środowisko naturalne.

Wdrażamy politykę zrównoważonego rozwoju

W czerwcu 2016 roku uchwalono Politykę Banku Zachodniego WBK dotyczącą zrównoważonego rozwoju (CSR). Definiuje ona nasze podejście do zrównoważonego rozwoju, którego kluczowym celem jest zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym oraz budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i społeczności.

Dokument obejmuje szereg dobrowolnych, wykraczających poza zapisy prawne, zobowiązań etycznych, społecznych i środowiskowych. Politykę tą uzupełniają inne szczegółowe regulacje banku, w tym:

Jesteśmy jedną z niewielu firm sektora finansowego, która opracowała i wdraża tak szeroki pakiet polityk odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, które regulują nie tylko nasze wewnętrzne działania czy też praktyki w łańcuchu dostaw, ale i relacje biznesowe z potencjalnymi klientami. Polityki wpływają na nasze decyzje biznesowe i wymagania wobec potencjalnych klientów z „wrażliwych” sektorów.

O politykach sektorowych przeczytasz również w rozdziale Etyka

Polityka Banku Zachodniego WBK dotycząca zrównoważonego rozwoju dokument otwiera się w nowym oknie (CSR).

Strategia jest zgodna z globalnymi kierunkami Grupy Santander. dokument otwiera się w nowym oknie

Nasza polityka a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Polityka zrównoważonego rozwoju Banku Zachodniego WBK opiera się na dobrych praktykach i wytycznych zawartych w międzynarodowych dokumentach: konwencjach, protokołach, kodeksach postępowania. Wśród nich, na szczególną uwagę zasługują Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 wytyczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Koncentrujemy się na realizacji następujących celów rozwoju zrównoważonego ONZ:

Cel 4. Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.

Cel 5. Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt.

Cel. 8. Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.

Cel 9. Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności.

Cel 13. Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.

Cel 17. Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Infografika z celami zrównoważonego rozwoju – opis poniżej

Grafika przedstawia 17 różnokolorowych kwadratów z celami zrównoważonego rozwoju

 • Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
 • Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo
 • Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • Cel 5: Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
 • Cel 6: Zapewnić wszystkim ludzim dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
 • Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie
 • Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i poduktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • Cel 9: Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • Cel 10: Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • Cel 11: Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 • Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 • Cel 14: Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
 • Cel 15: Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
 • Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
 • Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju