2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Indeks zawartości GRI

Wskaźniki profilowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Wymagany na poziomie CORE Raportowanie Weryfikacja Odniesienie do treści raportu
Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. TAK zaraportowano TAK Wywiad z Prezesem
Profil organizacyjny
G4-3 Nazwa organizacji TAK zaraportowano TAK Kim jesteśmy?
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi TAK zaraportowano TAK
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji TAK zaraportowano TAK Kim jesteśmy?
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu TAK zaraportowano TAK
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji TAK zaraportowano TAK Kim jesteśmy?
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów TAK zaraportowano TAK
G4-9 Skala działalności TAK zaraportowano TAK Kim jesteśmy?
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć TAK zaraportowano TAK Zatrudnienie
G4-11 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi TAK Bank nie ma umów zbiorowych TAK
G4-12 Opis łańcucha dostaw TAK zaraportowano TAK Dostawcy i partnerzy biznesowi
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości TAK Brak znaczących zmian TAK
G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności TAK zaraportowano TAK
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy TAK zaraportowano TAK
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych//międzynarodowych organizacjach TAK zaraportowano TAK Organizacje i stowarzyszenia
Identyfikacja istotnych aspektów i ich granic
G4-17 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym TAK zaraportowano TAK Kim jesteśmy?
G4-18 Proces definiowania treści raportu TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-19 Materialne aspekty zidentyfikowane w toku procesu definiowania raportu TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-20 Istotność aspektu wewnątrz organizacji TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-21 Istotność aspektu na zewnątrz organizacji TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) TAK Brak korekt, za wyjątkiem danych obrazujących poziom zużycia energii w 2015 roku (korekta w stosunku do danych zaraportowanych w poprzednim raporcie związana ze zmianą podejścia do wyliczenia danych) TAK
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie TAK zaraportowano TAK O raporcie
Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację TAK zaraportowano TAK Dialog z interesariuszami
G4-25 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację TAK zaraportowano TAK Dialog z interesariuszami
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy TAK zaraportowano TAK Dialog z interesariuszami
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie TAK zaraportowano TAK
Profil raportu
G4-28 Okres raportowania (np. rok obrotowy//kalendarzowy) TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-30 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-31 Osoba kontaktowa TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-32 Indeks GRI TAK zaraportowano TAK O raporcie
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym, wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym TAK zaraportowano TAK Raport z niezależnej usługi atestacyjnej
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za strategię i działania związane z wpływem organizacji w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym TAK zaraportowano TAK Struktura zarządcza
G4-37 Opis procesu konsultacji pomiędzy interesariuszami, a najwyższym organem zarządczym na tematy dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych NIE zaraportowano NIE O raporcie
G4-39 Informacja, czy przewodniczący najwyższego organu zarządczego należy także do organu wykonawczego (jeśli tak, to jaka jest jej / jego funkcja w procesie zarządzania i dlaczego taka) NIE zaraportowano NIE Struktura zarządcza
Etyka i integralność
G4-56 Wartości organizacji, zasady, kodeks i normy zachowań i etyki TAK zaraportowano TAK
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porad dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji NIE zaraportowano NIE Różnorodność
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające sygnalizowanie nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań oraz spraw związanych z integralnością organizacji NIE zaraportowano NIE Różnorodność
Wskaźniki szczegółowe
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Raportowanie Weryfikacja Odniesienie do treści raportu
Kluczowy aspekt: Strategia banku i kierunki jego rozwoju
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Strategia banku i kierunki jego rozwoju" zaraportowano NIE Strategia i wyniki finansowe
Aspekt: Wyniki ekonomiczne banku
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych zaraportowano NIE Strategia i wyniki finansowe
Aspekt: Pośredni wpływ ekonomiczny i obecność na rynku - m.in. wpływ na rozwój infrastruktury, kondycję gospodarki i branży, na jakość życia społecznego itp.
G4-EC5 Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji zaraportowano NIE Różnorodność
G4-EC8 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu zaraportowano NIE
 • Aspekty: Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego.
 • Wpływ na emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii i efektywność energetyczna. Transport i jego wpływ na środowisko.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wpływ na środowisko" zaraportowano NIE Jak wpływamy na środowisko?
G4-EN1 Wykorzystane materiały według wagi i objętości zaraportowano NIE Jak wpływamy na środowisko?
G4-EN3 Bezpośrednie i pośrednie zużycie energii przez organizację zaraportowano NIE Jak wpływamy na środowisko?
G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi zaraportowano NIE Jak wpływamy na środowisko?
G4-EN16 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi zaraportowano NIE Jak wpływamy na środowisko?
G4-EN30 Znaczący wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników zaraportowano NIE
Aspekt: Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy
G4-LA1 Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grup wiekowych, płci i regionu zaraportowano TAK Zatrudnienie
Aspekt: Benefity dla pracowników i ich rodzin
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Benefity dla pracowników i ich rodzin" zaraportowano NIE Benefity i warunki pracy
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin, wg głównych jednostek organizacyjnych zaraportowano NIE Benefity i warunki pracy
Aspekt: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy” zaraportowano NIE Zdrowie i bezpieczeństwo
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według regionów i płci zaraportowano NIE Zdrowie i bezpieczeństwo
Aspekt: Edukacja i szkolenia pracowników
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Edukacja i szkolenia pracowników” zaraportowano NIE Rozwój
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według płci i struktury zatrudnienia zaraportowano TAK Rozwój
G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę zaraportowano NIE Rozwój
G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia zaraportowano TAK Rozwój
Aspekt: Edukacja i szkolenia przedstawicieli banku, którzy nie są jego pracownikami
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia przedstawicieli banku, którzy nie są jego pracownikami" zaraportowano NIE
 • Kluczowe aspekty: Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn
 • Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka w miejscu pracy
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Równe szanse w miejscu pracy – polityka zarządzania różnorodnością” zaraportowano NIE Różnorodność
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności zaraportowano TAK
G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska zaraportowano TAK Różnorodność
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji i działania naprawcze podjęte w tej kwestii 1 zgłoszenie. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające. Zarzuty nie zostały potwierdzone. TAK
Kluczowy aspekt: Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem: "Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników zaraportowano NIE Etyka Różnorodność
Wskaźnik własny Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku zaraportowano NIE Etyka
G4-LA16 Liczba skarg dotyczących stosunków pracowniczych skierowanych i rozwiązanych przez mechanizmy formalne Zgłoszono 36 skarg. Wszystkie zostały rozpatrzone i wyjaśnione. TAK
Kluczowy aspekt: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi" zaraportowano NIE Odpowiedzialna sprzedaż
G4-PR9 Wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług zaraportowano TAK Odpowiedzialna sprzedaż
Aspekt: Przeciwdziałanie korupcji
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Przeciwdziałanie korupcji” zaraportowano NIE Etyka
G4-SO4 Szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji zaraportowano TAK
G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Brak tego typu przypadków TAK
G4-SO8 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami Brak tego typu przypadków TAK
Aspekt: Udział w życiu publicznym
G4-DMA Udział w życiu publicznym zaraportowano TAK Etyka
G4-SO6 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów zaraportowano NIE Etyka
 • Aspekty: Transparentne zasady współpracy z dostawcami, w tym zrozumiałe dla nich informowanie o kryteriach społecznych i środowiskowych wyboru
 • Zasady wyboru dostawców usług i produktów uwzględniające kryteria środowiskowe, społeczne i przestrzeganie praw człowieka
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Dobór dostawców i zasady współpracy z nimi” zaraportowano NIE Dostawcy i partnerzy biznesowi
Wskaźnik własny Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów zaraportowano NIE Dostawcy i partnerzy biznesowi
Wskaźnik własny Liczba firm, które w ramach procesów zakupowych wypełniły ankietę CSR zaraportowano NIE Dostawcy i partnerzy biznesowi
G4-EN32 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych zaraportowano NIE Dostawcy i partnerzy biznesowi
G4-LA14 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem praktyk w zakresie zatrudnienia zaraportowano NIE Dostawcy i partnerzy biznesowi
G4-HR10 Odsetek nowych dostawców poddanych weryfikacji pod kątem przestrzegania praw człowieka zaraportowano NIE Dostawcy i partnerzy biznesowi
 • Kluczowe aspekty: Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach.
 • Zgodność z regulacjami, m.in. w zakresie produktów i usług.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach" zaraportowano NIE Odpowiedzialna sprzedaż
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Zgodność z regulacjami, m.in.: w zakresie produktów i usług" zaraportowano NIE Odpowiedzialna sprzedaż
G4-PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent znaczących produktów i usług podlegających takim wymogom informacyjnym. Brak tego typu przypadków NIE Odpowiedzialna sprzedaż
G4-PR4 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach, według skutków Brak tego typu przypadków NIE Odpowiedzialna sprzedaż
G4-PR7 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji i sponsoringu, wg rodzaju skutków Brak tego typu przypadków NIE Odpowiedzialna sprzedaż
Kluczowy aspekt: Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje w tym zakresie
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje w tym zakresie" zaraportowano NIE
Aspekt: Produkty i inicjatywy dla MŚP
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Inicjatywy dla MŚP" zaraportowano NIE Bank dla MŚP
Aspekt: Dostępność usług i otwartość banku na różnorodnych klientów, w tym dla niepełnosprawnych, seniorów itp.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Dostępność usług i otwartość banku na różnorodnych klientów, w tym dla niepełnosprawnych, seniorów itp." zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
G4-FS13 Punkty dostępu na terenach słabo zaludnionych i słabiej rozwiniętych gospodarczo. zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
G4-FS14 Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
Kluczowy aspekt: Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek)
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek)" zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
Wskaźnik własny Liczba "klientów zdalnych", korzystających z bankowości mobilnej zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
Wskaźnik własny Liczba "transakcji w kanałach zdalnych" zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
Wskaźnik własny Liczba placówek banku w Polsce, w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie zaraportowano NIE Kim jesteśmy?
Kluczowy aspekt: Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji" zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
G4-PR5 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta zaraportowano TAK Satysfakcja klientów
Kluczowy aspekt: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem: "Bezpieczeństwem usług, transakcji i danych klientów" zaraportowano NIE Bezpieczeństwo
G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych 4 przypadki NIE Bezpieczeństwo
Aspekt: Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach" zaraportowano NIE Satysfakcja klientów
Wskaźnik własny Liczba klientów zaproszonych w danym roku do oceny jakości obsługi i funkcji doradczej banku w trudnych dla klienta sytuacjach (badanie klientów). 3,5 tys. klientów NIE Satysfakcja klientów
 • Aspekty: Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym klientów.
 • Zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnych
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem: "Edukacja finansowa i zaangażowanie społeczne" zaraportowano NIE
Wskaźnik własny Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację Banku Zachodniego WBK zaraportowano NIE