2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Etyka

Obowiązujący w banku Generalny kodeks postępowania definiuje podstawowe normy etyczne oraz promuje postawy i sposób postępowania zgodnie z wartościami Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie. Jest to zbiór wytycznych dla wszystkich naszych pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

Kodeks uzupełnia szereg dodatkowych regulacji, które zawierają precyzyjne zalecenia w poszczególnych obszarach. Są to m.in.:

Wartości etyczne, na których opiera się Generalny kodeks postępowania

 • Równe szanse dla wszystkich
 • Szacunek dla innych
 • Równowaga między życiem osobistym i zawodowym
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
 • Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna
 • Prawa zbiorowe pracowników

Etyczne postawy

W Banku Zachodnim WBK przywiązujemy dużą wagę do reputacji. W 2016 r. wprowadziliśmy nowy model zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej. Zobowiązuje on wszystkich pracowników do działania zawsze zgodnie z prawem i w sposób, który zapobiega wszelkim przestępstwom, które mogłyby wiązać się z ryzykiem nałożenia kar na bank.

Prowadzimy szereg inicjatyw edukacyjnych na rzecz etycznych zasad postępowania, m.in. realizowany od kilku lat program szkoleń e-learningowych. Propagują one odpowiednie postawy pracowników w zakresie etyki biznesu, compliance, transparentności, przeciwdziałania korupcji i rozpoznawania konfliktu interesów.

 • 2 744

  przeszkolonych pracowników

 • 6 346

  godzin szkoleniowych

Szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych
Kategorie zatrudnienia
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne
Członkowie Zarządu 100% 90%
Kierownictwo wyższego szczebla 100% 84%
Kierownictwo średniego szczebla 100% 92%
Pozostali pracownicy 100% 82%

Dodatkowo, w 2016 roku uruchomiono kampanię informacyjno-szkoleniową „RiskPro”, której celem było ugruntowania wśród pracowników wiedzy z zakresu ryzyka, w tym ryzyka reputacyjnego.

Sektory podwyższonego ryzyka

Nasze podejście do etyki i związane z tym wewnętrzne regulacje determinują wszystkie decyzje biznesowe banku. W 2016 roku, wraz z wprowadzeniem Polityki CSR, włączyliśmy kwestie zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym w obszar relacji z klientami działającymi w tzw. wrażliwych sektorach. Bank Zachodni WBK respektuje w tym zakresie międzynarodowe dobre praktyki dotyczące pomocy społecznej i ochrony środowiska, zwłaszcza Zasady Równikowe (Equator Principles). Obejmują one m.in. następujące kwestie:

Pionierskie polityki sektorowe Banku Zachodniego WBK

Jesteśmy dumni, że jako jedna z pierwszych instytucji finansowych w Polsce wdrożyliśmy szczegółowe polityki sektorowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie finansowania przemysłu obronnego, energetycznego oraz branży towarów rolno-spożywczych (tzw. soft commodities).

Polityki te definiują m.in. działalność zakazaną lub ograniczoną przez Grupę Santander w odniesieniu do poszczególnych sektorów. Za aktywność jednoznacznie zakazaną uznaje się np. produkcję, sprzedaż lub dystrybucję broni masowego rażenia (w przypadku sektora obrony) lub wycinanie lasów oficjalnie sklasyfikowanych jako obszary o szczególnej wartości ekologicznej (w przypadku sektora rolno-spożywczego).

Wprowadziliśmy też Politykę finansowania partii politycznych. Bank kierując się zasadami przejrzystości, uczciwości oraz neutralności politycznej, nie akceptuje żadnych działań ze strony pracowników i kierownictwa, które mogłyby naruszyć zasady tej polityki oraz powodować sytuacje mogące skutkować ryzykiem reputacyjnym dla banku. Nie przekazujemy również darowizn na cele polityczne.

Kwestie etyki i rozwoju zrównoważonego wpływają również na zasady zarządzania łańcuchem dostaw. Więcej na ten temat przeczytasz m.in. TUTAJ.