2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Dostawcy i partnerzy biznesowi

W Banku Zachodnim WBK wszyscy dostawcy objęci są jednolitymi zasadami wyboru podczas procesu zakupowego oraz nowego, obowiązującego od 2016 roku, procesu kwalifikacji dostawców.

Nasze podejście

Wdrożone przez nas zasady uwzględniają m.in. kryteria społeczne, przestrzegania praw człowieka oraz zobowiązania środowiskowe. Zasady te są ściśle uregulowane m.in. w dokumentach:

Naszym priorytetem było dostosowanie modelu zarządzania dostawcami do międzynarodowych standardów Grupy Santander oraz uproszczenie procedur i usprawnienie procesu. Efektem tych działań są zmodyfikowane regulacje:

 • Polityka współpracy z dostawcami w banku (obowiązuje od 21 grudnia 2016 roku)
 • Procedura zarządzania dostawcami w banku (obowiązuje od 22 grudnia 2016 roku)

Oferenci w ramach udziału w procesach zakupowych wypełniają przygotowaną przez nas ankietę CSR dotyczącą:

Wynik wypełnionej ankiety CSR jest brany pod uwagę przy merytorycznej ocenie ofert i może mieć ostateczny wpływ na wybór przyszłego partnera. Zasada ta ma dla nas także wymiar edukacyjny. Dzięki wymogowi wypełnienia ankiety CSR przez dostawców zaproszonych do procesów zakupowych banku, wiele firm zwraca większą uwagę na zasady i standardy odpowiedzialnego biznesu.

Z kim współpracujemy?

 • 2015

  • 384

   procesy zakupowe zrealizowane przez Biuro Zakupów

  • 745

   oferentów uzupełniło ankietę CSR w ramach procesu zakupowego

 • 2016

  • ponad 450

   procesów zakupowych zrealizowanych przez Biuro Zakupów

  • 362

   dotychczasowych dostawców wypełniło poszerzoną ankietę CSR

W zdecydowanej większości dostawcami usług i towarów do banku są firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce. Niespełna 4% wszystkich współpracujących z nami podmiotów to przedsiębiorstwa zarejestrowane poza Polską. Są to w większości firmy europejskie, kilku dostawców pochodzi spoza Europy.

Odpowiedzialność naszych dostawców

Od stycznia 2016 roku we wszystkich nowo podpisywanych umowach z dostawcami zawieramy obowiązkowe klauzule CSR. Zobowiązujemy w ten sposób dostawców do przestrzegania wszystkich dziesięciu zasad Global Compact ustanowionych na posiedzeniu ONZ w Davos w styczniu 1999 roku. To jeden z elementów dostosowujących proces kwalifikacji dostawców do międzynarodowych standardów naszej grupy.

Prawa człowieka

 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy

 1. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
 2. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
 3. Zniesienie pracy dzieci.
 4. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Ochrona środowiska

 1. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
 2. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
 3. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji

 1. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.