2016 Raport Odpowiedzialnego Biznesu

 • Klient

 • Pracownik

 • Społeczności

 • Akcjonariusz

promocyjny landing page zawierający dodatkowe ciekawe materiały, otwiera się w nowej karcie

Dialog z interesariuszami

Od lat prowadzimy otwartą, partnerską komunikację z otoczeniem, regularnie organizując m.in. sesje dialogowe i warsztaty dla naszych interesariuszy. Zgłaszane przez nich pomysły, oczekiwania i wnioski dotyczące naszej działalności, uwzględniamy w naszej strategii, planach bieżących działań i w procesach raportowania danych niefinansowych.

 • 2014 rok

  Pierwsza sesja dialogowa Banku Zachodniego WBK przeprowadzona wg standardu dialogu z interesariuszami AA1000.

 • 6 sesji

  Liczba wszystkich przeprowadzonych przez nas do końca marca 2017 r. sesji dialogowych.

 • 30 interesariuszy

  Liczba uczestników sesji dialogowej przeprowadzonej w ramach określania zakresu raportu za 2016 rok.

Przykłady tematyki sesji dialogowych z naszymi interesariuszami

 • Oczekiwania wobec raportów odpowiedzialnego biznesu banku.
 • Oczekiwania i rekomendacje dotyczące praktyk odpowiedzialnego biznesu wdrażanych przez bank.
 • Szanse i bariery rozwoju praktyki pracowniczego wolontariatu kompetencyjnego w Polsce.

Mapa interesariuszy i ich oczekiwań

stakeholders-map

Kliknij na ilustrację, aby zobaczyć metody komunikacji i dialogu z naszymi interesariuszami.

Klienci indywidualni

Klienci biznesowi

Pracownicy

Dostawcy i partnerzy biznesowi

Partnerzy społeczni

Udziałowcy i środowisko inwestorskie

Regulatorzy

Organizacje branżowe i zrzeszające biznes

Media i opinia publiczna

Grupa Santander

Środowisko naturalne

Metody komunikacji i dialogu

 • Placówki bankowe
 • Badania satysfakcji klientów
 • Strona www i inne kanały internetowe (blog banku, LinkedIn, Facebook, Twitter, Bank Pomysłów)
 • Spotkania, konferencje i szkolenia
 • Doradca online
 • Czat wideo
 • Formularz internetowy
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Raport powinien pokazywać czy i w jaki sposób bank jest dostępny dla każdej grupy klientów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Dostępność usług
W raporcie powinny zostać ujęte kwestie związane z etyczną sprzedażą i przeciwdziałaniem praktykom missellingu, w tym edukacja pracowników i przedstawicieli banku w tym zakresie. Odpowiedzialna sprzedaż
Raport powinien przedstawiać przykłady działań związanych z konkretną pomocą udzielaną klientom. Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
Raport powinien przedstawiać rozwiązania z obszaru FinTech i innowacji. Powinien też pokazywać działania banku, które ułatwiają klientom korzystanie z jego usług z domu. Multikanałowość i digitalizacja
Raport powinien mówić o podejściu banku do rozwiązywania sytuacji konfliktowych z klientami. Jakość obsługi, Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
Częścią publikacji powinny być informacje o odpowiedzialnym kształtowaniu oferty produktowej. Zero tolerancji dla misselingu
Bank powinien pokazywać, co robi, aby zwiększać dostępność do usług bankowych z domu. Multikanałowość i digitalizacja
Bank powinien informować, jaka jest jego działalność edukacyjna skierowana do klientów. Edukacja finansowa
Raport powinien poruszać szeroko rozumiany temat bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych klientów, największe ryzyka i działania im zapobiegające. Bezpieczeństwo

Metody komunikacji i dialogu

 • Bankierzy i doradcy klienta
 • Centra Bankowości Korporacyjnej
 • Konferencje
 • Centrum Obsługi Biznesu
 • Wirtualne misje handlowe
 • Badania opinii i satysfakcji
 • Doradca online
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Częścią raportu powinny być informacje o tym, jak bank wpływa na rozwój firm o polskim kapitale. Bank dla MŚPBankowość korporacyjna
W raporcie powinny zostać ujęte kwestie związane z etyczną sprzedażą, w tym przeciwdziałanie praktykom missellingu. Odpowiedzialna sprzedaż
Raport powinien przedstawiać przykłady działań związanych z konkretną pomocą udzieloną klientom. Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
Bank powinien informować, jaka jest jego działalność edukacyjna skierowana do klientów. Dzielimy się wiedzą
Raport powinien poruszać szeroko rozumiany temat bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych klientów, największe ryzyka i działania im zapobiegające. Bezpieczeństwo

Metody komunikacji i dialogu

 • Badania opinii pracowników
 • Intranet
 • Wewnętrzne czasopismo banku
 • Biuletyny, newslettery, mailingi
 • Spotkania z najwyższą kadrą zarządzającą
 • Spotkania integracyjne, warsztaty i szkolenia
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Raport powinien zawierać informacje na temat struktury i form zatrudnienia w banku. Zatrudnienie
Praktyki w miejscu pracy to jeden z najważniejszych obszarów wdrażania zasad odpowiedzialnego biznesu. Raport powinien go poruszać. Pracownicy
Raport powinien uwzględniać temat różnorodności w miejscu pracy, w tym np. informacje o wysokości wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, liczby kobiet we władzach banku i na stanowiskach kierowniczych. Różnorodność
W raporcie bank powinien uwzględnić informacje na temat możliwości rozwoju pracowników, takie jak: polityka szkoleń, liczba godzin szkoleniowych, system planowania ścieżki kariery. Edukacja i szkolenia
W raporcie CSR powinny znaleźć się informacje na temat wolontariatu pracowniczego. Wolontariat pracowniczy
Szczególnie ważna jest edukacja pracowników i przedstawicieli banku w zakresie etyki biznesu, w kontekście ich codziennych obowiązków. Etyka
Raport CSR powinien opisywać wewnętrzne praktyki CSR. Przyjazne miejsce pracy

Metody komunikacji i dialogu

 • Bezpośredni kontakt
 • Konferencje i wydarzenia branżowe
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
W raporcie powinny znaleźć się szczegółowe informacje na temat polityki wyboru dostawców. Dostawcy i partnerzy biznesowi
W relacjach z dostawcami bank powinien przede wszystkim jasno określić swoje wymogi i standardy dotyczące CSR. W ten sposób będzie też edukował dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dostawcy i partnerzy biznesowi

Metody komunikacji i dialogu

 • Bezpośrednie spotkania i współpraca
 • Sesje dialogu z interesariuszami
 • Działalność Fundacji BZ WBK
 • Udział w konferencjach i lokalnych wydarzeniach
 • Wolontariat pracowniczy
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Raport CSR powinien zawierać podsumowanie zrealizowanych projektów z zakresu działań na rzecz społeczeństwa i społeczności lokalnych, w tym także liczbę osób objętych polityką CSR, konkretne przykłady działań, kwoty przeznaczone przez bank na działania społeczne oraz charakterystykę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zaangażowanie społeczne
Częścią publikacji powinna być charakterystyka działalności edukacyjnej banku skierowanej do różnych grup społecznych. Edukacja finansowaEdukacja i rozwój nauki
Bank powinien komunikować plany odnośnie przyszłej działalności społecznej banku. Priorytety odpowiedzialnego biznesu
W raporcie należałoby opisać współpracę banku ze społecznościami lokalnymi. Wsparcie inicjatyw lokalnych

Metody komunikacji i dialogu

 • Kwartalne prezentacje wynikowe (spotkania, konferencje, komunikaty giełdowe i prasowe)
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Bank pownien zawrzeć w raporcie informacje o swoim kodeksie etycznym. Etyka
Bank powinien opisać wartości firmy i to, jak są one realizowane w praktyce (konkretne działania). Strategia finansowa banku
Raport powinien uwzględniać: sukcesy finansowe banku, konkretne dane, miejsca w rankingach. Strategia finansowa banku Nagrody i wyróżnienia
Raport powinien pokazywać cele banku w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytety odpowiedzialnego biznesu

Metody komunikacji i dialogu

 • Raporty
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Zgodność z przepisami. G4-SO8

Metody komunikacji i dialogu

 • Bezpośrednie spotkania i współpraca
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Duże organizacje, w tym takie jak Bank Zachodni WBK, powinny w swoich planach rozwoju uwzględniać sytuację międzynarodową i globalne wyzwania. Nasza polityka a Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Metody komunikacji i dialogu

 • Konferencje i briefingi prasowe
 • Wywiady, komentarze ekspertów
 • Spotkania bezpośrednie
 • Komunikaty prasowe
 • Kanały w serwisach społecznościowych
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Raport powinien opisywać, jak bank stara się zapewnić standardy etyczne w przekazach reklamowych. Odpowiedzialna sprzedaż
Raport powinien pokazywać cele banku w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Priorytety odpowiedzialnego biznesu

Metody komunikacji i dialogu

 • Raporty, spotkania
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Realizacja celów strategicznych Grupy. Wdrażamy politykę zrównoważonego rozwoju

Metody komunikacji i dialogu

 • Raporty CSR
 • Raporty do instytucji
 • Kontakty i współpraca z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska
Oczekiwania otoczenia wobec naszych relacji z tymi interesariuszami Przeczytasz o tym tutaj
Mimo, że bank to nie fabryka, powinien raportować swój wpływ na środowisko. Jaki mamy wpływ na środowisko?
W raporcie powinny znaleźć się informacje o wpływie działalności banku na środowisko, opatrzone komentarzem wskaźniki środowiskowe i plany działań banku w poszczególnych obszarach wpływu. Jaki mamy wpływ na środowisko?